Les compayes del CNDC exigeixen l’actuació diligent del Govern

Les companyes del CNDC Exigim l’actuació diligent del Govern:

 

Declaració del Consell Nacional de les Dones de Catalunya contra les violències masclistes.

Segons les dades del Departament d’Interior, Catalunya ha patit durant només els primers vint-i-dos dies de l’any 2020 un total de 4 assassinats masclistes, tres dones i una nena, assassinada pel seu pare juntament amb la seva mare. Són situacions terribles, on les paraules de condol es queden curtes, i que necessàriament obliguen a l’anàlisi, la reflexió, l’avaluació i la millora.

En aquest sentit, el Grup de Treball per a l’Abordatge de les Violències Masclistes del Consell Nacional de les Dones de Catalunya (CNDC), vol evidenciar que ja en la reunió plenària de la Comissió Nacional per una intervenció coordinada contra la violència masclista (CNVM) del passat 3 de desembre, va reclamar la necessitat urgent de millorar la coordinació política i tècnica en l’abordatge de les violències masclistes.
Per aquest motiu, i complint la diligència deguda del Conveni d’Istanbul que obliga els estats i, per tant, al Govern de Catalunya a actuar, exposem que:

● Necessitem saber quines són les accions que s’han dut a terme per pal·liar aquestes deficiències en la coordinació, evidenciades fa més de dos mesos, i sota quin pla de treball. Sabem que s’obriran nous serveis de la Xarxa d’atenció a les violències masclistes, situació que celebrem, però sense aquestes eines de millora en la coordinació no tindran, ni de lluny, l’impacte que caldria en una problemàtica tan complexa.
● Exigim que el Gabinet d’anàlisi dels casos d’homicidi/assassinats per violència masclista emeti informes. Ens és absolutament necessari aprofundir en les dades, fa més de vuit anys que està constituït (des de 2012) i encara no n’ha emès cap o no s’ha fet públic. Des d’aquest any han mort un total 78 dones a Catalunya i cinc homicidis vinculats, una xifra inadmissible i de la que necessitem, com a mínim, l’anàlisi, l’aprenentatge i la voluntat de transparència de les mesures acordades.
● Ens cal una avaluació clara del Programa d’intervenció integral contra la violència masclista, aprovat el 9 de juliol de 2019 dins del Pla estratègic de polítiques d’igualtat de gènere del Govern de la Generalitat de Catalunya 2019-2022. Exigim una primera avaluació inicial del Pla (d’allò que s’hagi iniciat) a 31 de desembre de 2019 i una segona de continuïtat durant el primer semestre de 2020. Ens resulta imprescindible perquè en la pràctica valorem dificultats en l’accés als recursos, dificultats en les valoracions de risc que s’estan duent a terme des de cossos i forces de seguretat, i una manca de resposta clara a una violència estructural que impacta clarament en les dones, molt especialment per la crisi de l’habitatge. Demanem que aquesta avaluació es pugui dur a terme per part d’una avaluadora externa que garanteixi la independència.
● Volem expressar també la indignació davant uns pressupostos, encara per aprovar, que situen el pressupost de l’ICD sobre els 10 milions d’euros, molt lluny encara dels 12 milions que tenia l’any 2008, i que resulta absolutament necessari per a liderar i coordinar, des del coneixement especialitzat, les polítiques d’igualtat i de lluita contra les violències masclistes. Exigim un document clarificador de la dotació de pressupost total, de l’ICD i de la resta de departaments, de l’import destinat a l’abordatge de les violències masclistes i al treball coordinat i en xarxa. Proposem que els ingressos procedeixin de la pròpia Generalitat juntament amb els transferits del Pacte d’Estat contra la violència masclista.
● Així mateix, sol·licitem tal com vam fer-ho a l’última sessió plenària, que si es pretén que el Pacte Nacional continuï en l’agenda governamental, és imprescindible definir un calendari i un procés metodològic clar i molt més ambiciós. També ens preguntem si ara té sentit, amb aquesta incertesa política i a la vista d’unes noves eleccions anunciades.
● Demanem el mateix si, tal com va anunciar el president de la Generalitat el 17 de desembre de 2019, es planteja un canvi de la Llei 5/2008 del dret de les dones a eradicar la violència masclista. Per aquest procés, que entenem que necessàriament ha de ser compartit i treballat amb les entitats especialitzades, serà imprescindible comptar amb un calendari i metodologia amb urgència.
● Acordem fer arribar aquesta declaració al president de la Generalitat i a les conselleries de la Presidència, d’Interior i d’Economia i Hisenda.

Barcelona, febrer de 2020

Feu clic per accedir a Declaracio-del-CNDC-contra-les-VM.pdf

Vídeo Compareixença de Montserrat Pineda, davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per a explicar l’Informe Sombra, relatiu a l’aplicació de la CEDAW

Aquí podeu consultar l’enllaç de la Compareixença de Montserrat Pineda, davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per a explicar l’Informe Sombra, relatiu a l’aplicació de la Convenció sobre l’eliminació de totes les formes de discriminació contra les dones.

http://www.parlament.cat/web/canal-parlament/sequencia/videos/index.html?p_cp1=7883523&p_cp3=7883874

Compareixença al Parlament de Catalunya. Comissió de les Persones.

Avui hem presentat el treball de la Plataforma CEDAW Estatal i Plataforma CEDAW a Catalunya a la Comissió d’igualtat del Parlament de Catalunya.

Molts reptes a sobre de la taula, en breu us donem més informació. Aquí teniu la presentació que ha realitzat la Companya de Creación Positiva com a portaveu de la Plataforma per aquest esdeveniment

cedaw-parlament-cat-7-febrer-4

Participació Jornada Plataforma CEDAW Estatal

El próximo sábado 18 de febrero se celebra el II Encuentro Estatal de nuestra plataforma, dirigido al seguimiento de las Observaciones CEDAW al Estado Español (ver programa provisional). El aforo es limitado por lo que os rogamos que registréis vuestra participación a la mayor brevedad posible a través de este formulario. Si tenéis alguna duda […]

a través de Inscripción al II Encuentro Estatal de la Plataforma Informe Cedaw Sombra, España. 18 febrero 2017, en Madrid. — Plataforma CEDAW Sombra España

Observacions finals del Comitè CEDAW sobre l’Estat Espanyol

Aquí podeu consultar l’informe del Comitè CEDAW
Observaciones finales sobre los informes periódicos séptimo y octavo combinados de España
1.
El Comité examinó los informes periódicos séptimo y octavo combinados de
España (CEDAW/C/ESP/7-8) en sus sesiones 1309 y 1310, celebradas el 8 de julio
de 2015 (véanse CEDAW/C/SR.1309 y 1310). La lista de cuestiones y preguntas del
Comité figura en el documento CEDAW/C/ESP/Q/7-8 y las respuestas de España
figuran en el documento CEDAW/C/ESP/Q/7-8/Add.1.

Presentació Plataforma CEDAW Ombra Catalunya

Qui som?

 

CEDAW Ombra Catalunya és una plataforma no governamental  formada per organitzacions del moviment de dones, feministes i que treballen pels drets de les dones.

 

Què volem? Objectius

 

El nostre principal objectiu és elaborar els informes ombra períodics i  fer el seguiment de les agendes polítiques governamentals en allò relatiu als drets de les dones, fent incidència sobre el compliment dels estàndards internacionals a les agendes locals.   La CEDAW, el GREVIO, o els ODS, entre d’altres, són els instruments marc de referència per al nostre treball.

 

Antecedents:

 

Des del mes de febrer de 2014, organitzacions feministes de Catalunya vam coincidir en la necessitat d’articular un espai de participació per elaborar l’examen periòdic de la CEDAW com a societat civil. L’informe ombra prenia forma en el marc que estableix la Convenció per a l’Eradicació de totes les formes de discriminació vers les dones (CEDAW) per analitzar les polítiques públiques i el seu impacte de gènere.

 

L’espai Ombra creat a Catalunya va contribuir al treball de l’informe ombra 2008-2013 de la Plataforma CEDAW Sombra Espanya. L’informe estatal recull les aportacions i anàlisi de les polítiques governamentals realitzades a Catalunya en matèria d’igualtat.

 

L’ús dels instruments d’incidència política internacional i el fet d’elevar a instàncies internacionals, com les Nacions Unides, el problema del desmantellament  de la igualtat a l’Estat (en tots els seus nivells intitucionals) esdevé un horitzó de defensa dels drets de les dones per a la societat civil i el moviment feminista.

 

Davant d’un període de profunda crisi social, econòmica i democràtica, on s’han aplicat polítiques neoliberals regressives que han desmantellat les polítiques públiques per a la igualtat, diferents organitzacions feministes coincidim en la necessitat d’articular juntes les accions per a la defensa dels drets de les dones. És en aquest context que té origen la la Plataforma CEDAW Ombra estatal com catalana

 

L’enduriment de les condicions de vida de la població i les retallades aplicades al sector públic, han provocat la caiguda de tots els indicadors d’igualtat i benestar, amb la conseqüent agudització de les desigualtats. Les polítiques que han produït les desigualtats socials han tingut un clar impacte sobre la vida de les dones, alhora que han significat una regressió de caire ultraconservadora en drets i llibertats.

 

La Plataforma CEDAW Ombra CAT ens situem, des del feminisme, en un marc de resistència per a defensar els drets assolits. I més enllà d’això, volem contribuir a la reflexió sobre els marcs i els models des d’on abordar les desigualtats de gènere, les discriminacions sexistes i les violències masclistes.

 

La participació de la societat civil a través d’instruments internacionals, que avaluen els Estats i les seves polítiques en relació als drets humans, esdevenen un mecanisme per a la incidència política que contribueix a la millora i la qualitat de la democràcia. En tant que l’espai

 

Com ens organtizem?

 

Ens organitzem com un espai d’incidència política per a la defensa dels principis de la igualtat de drets dona-home i la no-discriminació en l’àmbit dels drets socials, polítics, culturals, econòmics i civils,  i en el marc normatiu de la Convenció per a l’Eradicació de totes les formes de discriminació vers les dones (CEDAW).

 

El nostre treball es centra en realitzar el seguiment per elaborar l’examen periòdic sobre el compliment dels compromisos adquirits per les institucions públiques, per a desplegar les mesures que garanteixin la no discriminació de les dones.

 

Per això, articulem espais de treball cooperatiu encaminats a treballar continguts i fer incidència. Els àmbits són:

 

 • La salut
 • Els drets sexuals i reproductius
 • L’educació i la cultura
 • Els treballs i els drets econòmics
 • Les violències, la trata i l’explotació sexual
 • La participació a la vida pública i política
 • Drets civils i condició jurídica
 • La cooperació internacional, pau i conflictes

 

 

Què és la CEDAW?

 

La CEDAW és un tractat internacional de drets humans que promou l’eradicació de totes les formes de discriminació vers les dones al mon des del reconeixement a la violació dels principis d’igualtat de drets i del respecte a la dignitat humana que impliquen aquestes discriminacions. La Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar la Convenció al 1979 i l’any 1984 va ser ratificada per l’Estat Espanyol.

 

 

Què defensem? (principis)

 

La Plataforma CEDAW Ombra CAT treballem per a fer efectius els drets humans de les dones reconeguts i ratificats que segueixen sent vulnerats.

 

Aquest espai de treball cooperatiu entre feministes es fonamenta en la defensa dels drets humans de les dones, des d’una perspectiva feminista i, tenint en compte, les interseccions de factors de discriminació com el fet migratori, el medi rural, l’edat, la diversitat funcional o la pertinença a minories ètniques com les dones gitanes, per a la no discriminació en tots els àmbits:

 

 • La salut
 • Els drets sexuals i reproductius
 • L’educació i la cultura
 • Els treballs i els drets econòmics
 • Les violències, la trata i l’explotació sexual
 • La participació a la vida pública i política
 • Drets civils i condició jurídica
 • La cooperació internacional, pau i conflictes