Vídeo Compareixença de Montserrat Pineda, davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per a explicar l’Informe Sombra, relatiu a l’aplicació de la CEDAW

Aquí podeu consultar l’enllaç de la Compareixença de Montserrat Pineda, davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per a explicar l’Informe Sombra, relatiu a l’aplicació de la Convenció sobre l’eliminació de totes les formes de discriminació contra les dones.

http://www.parlament.cat/web/canal-parlament/sequencia/videos/index.html?p_cp1=7883523&p_cp3=7883874

Compareixença al Parlament de Catalunya. Comissió de les Persones.

Avui hem presentat el treball de la Plataforma CEDAW Estatal i Plataforma CEDAW a Catalunya a la Comissió d’igualtat del Parlament de Catalunya.

Molts reptes a sobre de la taula, en breu us donem més informació. Aquí teniu la presentació que ha realitzat la Companya de Creación Positiva com a portaveu de la Plataforma per aquest esdeveniment

cedaw-parlament-cat-7-febrer-4

Participació Jornada Plataforma CEDAW Estatal

El próximo sábado 18 de febrero se celebra el II Encuentro Estatal de nuestra plataforma, dirigido al seguimiento de las Observaciones CEDAW al Estado Español (ver programa provisional). El aforo es limitado por lo que os rogamos que registréis vuestra participación a la mayor brevedad posible a través de este formulario. Si tenéis alguna duda […]

a través de Inscripción al II Encuentro Estatal de la Plataforma Informe Cedaw Sombra, España. 18 febrero 2017, en Madrid. — Plataforma CEDAW Sombra España

Observacions finals del Comitè CEDAW sobre l’Estat Espanyol

Aquí podeu consultar l’informe del Comitè CEDAW
Observaciones finales sobre los informes periódicos séptimo y octavo combinados de España
1.
El Comité examinó los informes periódicos séptimo y octavo combinados de
España (CEDAW/C/ESP/7-8) en sus sesiones 1309 y 1310, celebradas el 8 de julio
de 2015 (véanse CEDAW/C/SR.1309 y 1310). La lista de cuestiones y preguntas del
Comité figura en el documento CEDAW/C/ESP/Q/7-8 y las respuestas de España
figuran en el documento CEDAW/C/ESP/Q/7-8/Add.1.

Presentació Plataforma CEDAW Ombra Catalunya

Qui som?

 

CEDAW Ombra Catalunya és una plataforma no governamental  formada per organitzacions del moviment de dones, feministes i que treballen pels drets de les dones.

 

Què volem? Objectius

 

El nostre principal objectiu és elaborar els informes ombra períodics i  fer el seguiment de les agendes polítiques governamentals en allò relatiu als drets de les dones, fent incidència sobre el compliment dels estàndards internacionals a les agendes locals.   La CEDAW, el GREVIO, o els ODS, entre d’altres, són els instruments marc de referència per al nostre treball.

 

Antecedents:

 

Des del mes de febrer de 2014, organitzacions feministes de Catalunya vam coincidir en la necessitat d’articular un espai de participació per elaborar l’examen periòdic de la CEDAW com a societat civil. L’informe ombra prenia forma en el marc que estableix la Convenció per a l’Eradicació de totes les formes de discriminació vers les dones (CEDAW) per analitzar les polítiques públiques i el seu impacte de gènere.

 

L’espai Ombra creat a Catalunya va contribuir al treball de l’informe ombra 2008-2013 de la Plataforma CEDAW Sombra Espanya. L’informe estatal recull les aportacions i anàlisi de les polítiques governamentals realitzades a Catalunya en matèria d’igualtat.

 

L’ús dels instruments d’incidència política internacional i el fet d’elevar a instàncies internacionals, com les Nacions Unides, el problema del desmantellament  de la igualtat a l’Estat (en tots els seus nivells intitucionals) esdevé un horitzó de defensa dels drets de les dones per a la societat civil i el moviment feminista.

 

Davant d’un període de profunda crisi social, econòmica i democràtica, on s’han aplicat polítiques neoliberals regressives que han desmantellat les polítiques públiques per a la igualtat, diferents organitzacions feministes coincidim en la necessitat d’articular juntes les accions per a la defensa dels drets de les dones. És en aquest context que té origen la la Plataforma CEDAW Ombra estatal com catalana

 

L’enduriment de les condicions de vida de la població i les retallades aplicades al sector públic, han provocat la caiguda de tots els indicadors d’igualtat i benestar, amb la conseqüent agudització de les desigualtats. Les polítiques que han produït les desigualtats socials han tingut un clar impacte sobre la vida de les dones, alhora que han significat una regressió de caire ultraconservadora en drets i llibertats.

 

La Plataforma CEDAW Ombra CAT ens situem, des del feminisme, en un marc de resistència per a defensar els drets assolits. I més enllà d’això, volem contribuir a la reflexió sobre els marcs i els models des d’on abordar les desigualtats de gènere, les discriminacions sexistes i les violències masclistes.

 

La participació de la societat civil a través d’instruments internacionals, que avaluen els Estats i les seves polítiques en relació als drets humans, esdevenen un mecanisme per a la incidència política que contribueix a la millora i la qualitat de la democràcia. En tant que l’espai

 

Com ens organtizem?

 

Ens organitzem com un espai d’incidència política per a la defensa dels principis de la igualtat de drets dona-home i la no-discriminació en l’àmbit dels drets socials, polítics, culturals, econòmics i civils,  i en el marc normatiu de la Convenció per a l’Eradicació de totes les formes de discriminació vers les dones (CEDAW).

 

El nostre treball es centra en realitzar el seguiment per elaborar l’examen periòdic sobre el compliment dels compromisos adquirits per les institucions públiques, per a desplegar les mesures que garanteixin la no discriminació de les dones.

 

Per això, articulem espais de treball cooperatiu encaminats a treballar continguts i fer incidència. Els àmbits són:

 

 • La salut
 • Els drets sexuals i reproductius
 • L’educació i la cultura
 • Els treballs i els drets econòmics
 • Les violències, la trata i l’explotació sexual
 • La participació a la vida pública i política
 • Drets civils i condició jurídica
 • La cooperació internacional, pau i conflictes

 

 

Què és la CEDAW?

 

La CEDAW és un tractat internacional de drets humans que promou l’eradicació de totes les formes de discriminació vers les dones al mon des del reconeixement a la violació dels principis d’igualtat de drets i del respecte a la dignitat humana que impliquen aquestes discriminacions. La Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar la Convenció al 1979 i l’any 1984 va ser ratificada per l’Estat Espanyol.

 

 

Què defensem? (principis)

 

La Plataforma CEDAW Ombra CAT treballem per a fer efectius els drets humans de les dones reconeguts i ratificats que segueixen sent vulnerats.

 

Aquest espai de treball cooperatiu entre feministes es fonamenta en la defensa dels drets humans de les dones, des d’una perspectiva feminista i, tenint en compte, les interseccions de factors de discriminació com el fet migratori, el medi rural, l’edat, la diversitat funcional o la pertinença a minories ètniques com les dones gitanes, per a la no discriminació en tots els àmbits:

 

 • La salut
 • Els drets sexuals i reproductius
 • L’educació i la cultura
 • Els treballs i els drets econòmics
 • Les violències, la trata i l’explotació sexual
 • La participació a la vida pública i política
 • Drets civils i condició jurídica
 • La cooperació internacional, pau i conflictes